Centar za socijalnu skrb Brač - Supetar

COVID-19

ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA

Na temelju članka 35. stavak 1. podstavak 8. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, KLASA: 011-02/14-02/06, URBROJ: 2104-10-01-14-0001 od 1. kolovoza 2014. godine i članka 2. Odluke MDOMSP, KLASA: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-7 od 29. svibnja 2020. godine o stavljanju van snage Odluke o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi u svezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, donosi

ODLUKU

o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

I.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, KLASA: 030-01/20-01/1, URBROJ: 2104 -10-01-20-0022, od 11. svibnja 2020.

II.

Centar za socijalnu skrb će redovito pratiti upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te će organizirati rad sa strankama sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te će na svojim mrežnim stranicama objaviti upute za obraćanje elektroničkim putem i brojeve telefona na kojima će moći ostvariti kontakt.

III.

Ova odluka stupa na snagu 1. lipnja 2020. godine.

 

Ravnatelj:
Petar Matijašević, dipl. pravnik

 

KLASA: 030-01/20-01/1
URBROJ: 2104-10-01-20-0029
Supetar, 1. lipnja 2020.

ODLUKA O STAVJANJU IZVAN SNAGE ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA (pdf)

Odluku o organizaciji rada – COVID-19 11.5.2020. g.

Na temelju članka 35. stavak 1. podstavak 8 Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, KLASA: 011-02/14-02/06, URBROJ: 2104-10-01-14-0001 od 1. kolovoza 2014. godine i točke 2. Odluke, KLASA: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-3 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 8. svibnja 2020. godine te dopunskih uputa MDOMSP, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, donosi

Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u centru za socijalnu skrb Brač-Supetar za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

ODLUKA O ORGNIZACIJI RADA U CENTRU ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE (pdf)

Odluka o organizaciji rada Centra – COVID-19

Na temelju članka 35. stavak 1. podstavak 8 Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, KLASA: 011-02/14-02/06, URBROJ: 2104-10-01-14-0001 od 1. kolovoza 2014. godine i točke 2. stavka 1. Odluke, KLASA: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-1 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 19. ožujka 2020. godine, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, donosi

ODLUKU

o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u centru za socijalnu skrb Brač-Supetar za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

ODLUKA O ORGNIZACIJI RADA U CENTRU ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE (pdf)


Tražilica
Zadnje Objave
Kategorije Objava
Arhiva Objava