Centar za socijalnu skrb Brač - Supetar

Natječaji

Natječaji Centra za socijalnu skrb Brač – Supetar

Natječaj – čistačica

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

1. Čistačica na neodređeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena-1 izvršitelj

Uvjeti:

 • završena osnovna škola,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • da je hrvatski državljanin,
 • da kandidat nije pravomoćno kazneno ni prekršajno osuđen niti da se protiv kandidata vodi kazneni ili prekršajni potupak za djela iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi,

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, priložiti:

 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o radnom stažu,
 • rodni list,
 • domovnicu,
 • kratki životopis.

Probni rad iznosi 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijave je do 7. kolovoza 2020. godine.

Prijave se podnose na adresu: Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, 21400 Supetar, Mladena Vodanovića 18, s naznakom „za natječaj“.

KLASA: 112-01/20-01/1
URBROJ: 2104-10-01-20-0003

Supetar, 29. srpnja 2020.

CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB BRAČ-SUPETAR

Natječaj – socijalni radnik/ica

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta:

 1. Socijalni radnik na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s porodnog dopusta – 1 IZVRŠITELJ.

Natjecaj za socijalnog radnika (pdf)

 

Odluka o poništenju natječaja

Poništava se Natječaj za popunu radnog mjesta socijalnog radnika – jednog izvršitelja na određeno vrijeme do povratka radnice s porodiljnog dopusta, u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar, a koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje, na internetskim stranicama Centra te u „Narodnim novinama“ dana 24. lipnja 2020. godine, iz razloga jer nitko od prijavljenih kandidata nije ispunjavao uvjete Natječaja.

ODLUKA O PONISTENJU NATJECAJA-socijalni_radnik (pdf)

Natječaj – socijalni radnik

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

1. Socijalni radnik na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s porodnog dopusta – 1 IZVRŠITELJ.

 

Uvjeti:

 • završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada/ socijalne politike,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • položen stručni ispit,
 • da je hrvatski državljanin,
 • da kandidat nije pravomoćno kazneno ni prekršajno osuđen niti da se protiv kandidata vodi kazneni ili prekršajni potupak za djela iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • poznavanje rada na PC te
 • da ima dozvolu upravljanje vozilom „B“ kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, priložiti:

 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o radnom stažu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • rodni list,
 • domovnica,
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije i
 • kratki životopis.

Probni rad iznosi 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama CZSS Brač odnosno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose na adresu: Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, 21400 Supetar, Mladena Vodanovića 18. sa naznakom „za natječaj“.

CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB BRAČ-SUPETAR

Natjecaj za socijalnog radnika (pdf)

 

Natječaj – diplomirani socijalni radnik/ca

RADNO MJESTO: DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK/DIPLOMIRANA SOCIJALNA RADNICA

BROJ: KLASA: 113-03/19-01/1, URBROJ: 2104-10-01-19-0001, Supetar, 2. srpnja 2019.

MJESTO RADA: Supetar,
BROJ TRAŽENIH RADNIKA: 1
VRSTA ZAPOSLENJA: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
RADNO VRIJEME: Puno radno vrijeme,
NAČIN RADA: Rad u jednoj smjeni,
SMJEŠTAJ: Nema smještaja,
NAKNADA ZA PRIJEVOZ: Nema naknade troškova prijevoza,
NATJEČAJ VRIJEDI OD: 8. srpnja 2019.
NATJEČAJ VRIJEDI DO: 15. srpnja 2019.
UVJETI NA RADNOM MJESTU: Rad u sjedištu poslodavca i po terenu.

Više u pdf dokumentu:
DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK (pdf)

Odluka – administrativni referent

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar dana 30. kolovoza 2017. godine donio je slijedeću

O D L U K U

Članak 1.

Između prijavljenih kandidata na Natječaj za rad u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar, objavljenom u „Narodnim novinama“ dana 9. kolovoza 2017. godine na poslovima administrativnog referenta, bira se: LILI ETEROVIĆ PAVIŠIĆ, 21400 Supetar, Stjepana Radića 14.

Članak 2.

LILI ETEROVIĆ PAVIŠIĆ će poslove administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar obavljati na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad u trajanju tri mjeseca.

Članak 3.

S Lili Eterović Pavišić će se zaključiti ugovor o radu najkasnije do 1. listopada 2017. godine.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se, u zakonskom roku, podnijeti tužba za zaštitu prava nadležnom sudu.

Ravnatelj:
Petar Matijašević, dipl. prav.

Odluka – administrativni referent (pdf)

Natječaj – administrativni referent

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

1. Administrativnog referenta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

 • SSS-upravnog ili općeg smjera,
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • da kandidat nije pravomoćno kazneno ni prekršajno osuđen niti da se protiv kandidata vodi kazneni ili prekršajni postupak za djela iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • poznavanje rada na PC.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, priložiti:

 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o radnom stažu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • rodni list,
 • domovnicu i
 • kratki životopis.

Probni rad iznosi 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama RH“

Prijave se podnose na adresu: Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, 21400 Supetar, Mladena Vodanovića 18. sa naznakom „za natječaj“.

NATJECAJ ZA ADMINISTRATIVNOG REFERENTA (pdf)

CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB BRAČ-SUPETAR

Natječaj – socijalni radnik/ca

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

1. Socijalni radnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 IZVRŠITELJ.

Uvjeti:

 • VSS- dipl. socijalni radnik, magistar socijalnog rada ili magistar socijalne politike,
 • godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit,
 • da je hrvatski državljanin,
 • da kandidat nije pravomoćno kazneno ni prekršajno osuđen niti da se protiv kandidata vodi kazneni ili prekršajni potupak za djela iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • poznavanje rada na PC te
 • da ima dozvolu upravljanje vozilom „B“ kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, priložiti:

 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o radnom stažu (ukupnom ranom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana),
 • rodni list,
 • domovnicu i presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije i
 • kratki životopis.

Probni rad iznosi 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Ukoliko se na natječaj ne prijave kandidati s položenim stručnim ispitom, zaposlit će se pripravnik s time da je dužan u roku do godinu dana položiti stručni ispit.

Prijave se podnose na adresu: Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, 21400 Supetar, Mladena Vodanovića 18. sa naznakom „za natječaj“.

Natjecaj za socijalnog radnika (pdf)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ-SUPETAR
SUPETAR

KLASA: 112-01/17-01/2
URBROJ: 2104-10-01-17-0010
Supetar, 15. svibnja 2017.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar dana 15. svibnja 2017. godine donio je slijedeću

O D L U K U

Članak 1.

Između prijavljenih kandidata na Natječaj za rad u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar objavljenom u „Narodnim novinama“ dana 12. travnja 2017. godine na poslovima socijalnog radnika, bira se: AMELA TOLIĆ, 21410 Postira, Splitska, Punta I. 2.

Članak 2.

AMELA TOLIĆ će poslove socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar obavljati na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad u trajanju tri mjeseca.

Članak 3.

S Amelom Tolić će se zaključiti ugovor o radu najkasnije do 15. lipnja 2017. godine

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se u roku od 15 dana od dana primitka uložiti tužba za zaštitu prava nadležnom sudu.

Ravnatelj:
Petar Matijašević, dipl. prav.

Odluka o imenovanju ravnatelja

CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB BRAČ-SUPETAR
S U P E T A R

KLASA: 023-01/16-01/8
URBROJ: 2104-10-01-16-0003
Supetar,  12. listopada  2016.

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 7.  Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“,  broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) i Odluke ministrice nadležne za poslove socijalne skrbi o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar,  KLASA: 550-06/16-04/48, URBROJ: 519-06-2/7-16-2 od 4. listopada 2016. godine, Upravno vijeće Centra  za socijalnu skrb Brač-Supetar na sjednici održanoj 12. listopada 2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o imenovanju ravnatelja
Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar

Članak 1.

Za ravnatelja Centra za socijalnu skrb imenuje se Petar Matijašević, dipl. pravnik iz Sutivana.

Članak 2.

Petar Matijašević će dužnost ravnatelja Centra za socijalnu skrb obnašati za mandatno razdoblje od 4 godine,  počevši od 18. listopada 2016. godine do 18. listopada 2020. godine.

 Članak. 3.

 S Petrom Matijaševićem, Upravno vijeće Centra će zaključiti ugovor o radu.

                                                                                                                                             Predsjednica Upravnog vijeća
CZSS Brač-Supetar:
Andrea Kaštelan, prof. pedagogije

Odluka o imenovanju ravnatelja (pdf)

Odluka o izboru ravnatelja

CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB BRAČ-SUPETAR
S U P E T A R

KLASA: 023-01/16-01/7
URBROJ: 2104-10-01-16-0002
Supetar,  23. rujna 2016.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) te članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač- Supetar, nakon provedenog javnog natječaja, Upravno vijeće  Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, na sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o izboru ravnatelja
Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar

 

Članak 1.

Za ravnatelja Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar izabran je Petar Matijašević iz Sutivana (OIB:59922094966).

Članak 2.

 Ova odluka o izboru će se dostaviti ministru nadležnom za poslove socijalne skrbi na daljnju nadležnost.

 

                                                                            Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća:

Simonida Zlatar-Litović

 ODLUKA O IZBORU RAVNATELJA (pdf)


Tražilica
Zadnje Objave
Kategorije Objava
Arhiva Objava