Centar za socijalnu skrb Brač - Supetar

Natječaji

Natječaji Centra za socijalnu skrb Brač – Supetar

Natječaj za socijalnog radnika

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar  raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

 1. Socijalni radnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1  IZVRŠITELJ.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada/ socijalne politike,
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • da kandidat nije pravomoćno kazneno ni prekršajno osuđen niti da se protiv kandidata  vodi kazneni ili prekršajni potupak za djela iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi, 
 • poznavanje rada na PC te
 • da ima dozvolu za upravljanje vozilom „B“ kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o radnom stažu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • rodni list,
 • domovnicu,
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije i
 • kratki životopis.

Probni rad iznosi 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose na adresu:  Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, 21400 Supetar, Mladena Vodanovića 18., sa naznakom „za natječaj“.

KLASA: 112-02/20-01/4, URBROJ: 2104-10-01-20-0003, Supetar, 23. rujna 2020. 

CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB BRAČ-SUPETAR

Natječaj za socijalnog radnika (pdf)

 

Natječaj – pripravnik – socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj/ica.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine br. 61/18 i 3/19), ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar raspisuje

NATJEČAJ

za prijam pripravnika na određeno vrijeme (godinu dana) za radno mjesto

1) socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj/ica.

Mjesto rada: Supetar

Uvjeti:

 • VII./I. – preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 53/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/2020).

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • domovnicu,
 • diplomu,
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, Mladena Vodanovića 18, u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužne su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost kod zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, u skladu s člankom 102. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Isprave se podnose u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike isprava.

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar

NATJEČAJ ZA PRIPRAVNIKA – SOCIJALNI RADNIK (pdf)

Natječaj – čistačica

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

1. Čistačica na neodređeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena-1 izvršitelj

Uvjeti:

 • završena osnovna škola,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • da je hrvatski državljanin,
 • da kandidat nije pravomoćno kazneno ni prekršajno osuđen niti da se protiv kandidata vodi kazneni ili prekršajni potupak za djela iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi,

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, priložiti:

 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o radnom stažu,
 • rodni list,
 • domovnicu,
 • kratki životopis.

Probni rad iznosi 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijave je do 7. kolovoza 2020. godine.

Prijave se podnose na adresu: Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, 21400 Supetar, Mladena Vodanovića 18, s naznakom „za natječaj“.

KLASA: 112-01/20-01/1
URBROJ: 2104-10-01-20-0003

Supetar, 29. srpnja 2020.

CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB BRAČ-SUPETAR

Odluka o izboru: 12.8.2020.
Odluka o izboru – čistač/ica (pdf)

Natječaj – socijalni radnik/ica

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta:

 1. Socijalni radnik na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s porodnog dopusta – 1 IZVRŠITELJ.

Natjecaj za socijalnog radnika (pdf)

 

Odluka o poništenju natječaja

Poništava se Natječaj za popunu radnog mjesta socijalnog radnika – jednog izvršitelja na određeno vrijeme do povratka radnice s porodiljnog dopusta, u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar, a koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje, na internetskim stranicama Centra te u „Narodnim novinama“ dana 24. lipnja 2020. godine, iz razloga jer nitko od prijavljenih kandidata nije ispunjavao uvjete Natječaja.

ODLUKA O PONISTENJU NATJECAJA-socijalni_radnik (pdf)

Natječaj – socijalni radnik

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

1. Socijalni radnik na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s porodnog dopusta – 1 IZVRŠITELJ.

 

Uvjeti:

 • završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada/ socijalne politike,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • položen stručni ispit,
 • da je hrvatski državljanin,
 • da kandidat nije pravomoćno kazneno ni prekršajno osuđen niti da se protiv kandidata vodi kazneni ili prekršajni potupak za djela iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • poznavanje rada na PC te
 • da ima dozvolu upravljanje vozilom „B“ kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, priložiti:

 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o radnom stažu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • rodni list,
 • domovnica,
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije i
 • kratki životopis.

Probni rad iznosi 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama CZSS Brač odnosno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose na adresu: Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, 21400 Supetar, Mladena Vodanovića 18. sa naznakom „za natječaj“.

CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB BRAČ-SUPETAR

Natjecaj za socijalnog radnika (pdf)

 

Natječaj – diplomirani socijalni radnik/ca

RADNO MJESTO: DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK/DIPLOMIRANA SOCIJALNA RADNICA

BROJ: KLASA: 113-03/19-01/1, URBROJ: 2104-10-01-19-0001, Supetar, 2. srpnja 2019.

MJESTO RADA: Supetar,
BROJ TRAŽENIH RADNIKA: 1
VRSTA ZAPOSLENJA: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
RADNO VRIJEME: Puno radno vrijeme,
NAČIN RADA: Rad u jednoj smjeni,
SMJEŠTAJ: Nema smještaja,
NAKNADA ZA PRIJEVOZ: Nema naknade troškova prijevoza,
NATJEČAJ VRIJEDI OD: 8. srpnja 2019.
NATJEČAJ VRIJEDI DO: 15. srpnja 2019.
UVJETI NA RADNOM MJESTU: Rad u sjedištu poslodavca i po terenu.

Više u pdf dokumentu:
DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK (pdf)

Odluka – administrativni referent

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar dana 30. kolovoza 2017. godine donio je slijedeću

O D L U K U

Članak 1.

Između prijavljenih kandidata na Natječaj za rad u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar, objavljenom u „Narodnim novinama“ dana 9. kolovoza 2017. godine na poslovima administrativnog referenta, bira se: LILI ETEROVIĆ PAVIŠIĆ, 21400 Supetar, Stjepana Radića 14.

Članak 2.

LILI ETEROVIĆ PAVIŠIĆ će poslove administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar obavljati na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad u trajanju tri mjeseca.

Članak 3.

S Lili Eterović Pavišić će se zaključiti ugovor o radu najkasnije do 1. listopada 2017. godine.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se, u zakonskom roku, podnijeti tužba za zaštitu prava nadležnom sudu.

Ravnatelj:
Petar Matijašević, dipl. prav.

Odluka – administrativni referent (pdf)

Natječaj – administrativni referent

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

1. Administrativnog referenta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

 • SSS-upravnog ili općeg smjera,
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • da kandidat nije pravomoćno kazneno ni prekršajno osuđen niti da se protiv kandidata vodi kazneni ili prekršajni postupak za djela iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • poznavanje rada na PC.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, priložiti:

 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o radnom stažu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • rodni list,
 • domovnicu i
 • kratki životopis.

Probni rad iznosi 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama RH“

Prijave se podnose na adresu: Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, 21400 Supetar, Mladena Vodanovića 18. sa naznakom „za natječaj“.

NATJECAJ ZA ADMINISTRATIVNOG REFERENTA (pdf)

CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB BRAČ-SUPETAR

Natječaj – socijalni radnik/ca

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

1. Socijalni radnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 IZVRŠITELJ.

Uvjeti:

 • VSS- dipl. socijalni radnik, magistar socijalnog rada ili magistar socijalne politike,
 • godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit,
 • da je hrvatski državljanin,
 • da kandidat nije pravomoćno kazneno ni prekršajno osuđen niti da se protiv kandidata vodi kazneni ili prekršajni potupak za djela iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • poznavanje rada na PC te
 • da ima dozvolu upravljanje vozilom „B“ kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, priložiti:

 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o radnom stažu (ukupnom ranom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana),
 • rodni list,
 • domovnicu i presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije i
 • kratki životopis.

Probni rad iznosi 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Ukoliko se na natječaj ne prijave kandidati s položenim stručnim ispitom, zaposlit će se pripravnik s time da je dužan u roku do godinu dana položiti stručni ispit.

Prijave se podnose na adresu: Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, 21400 Supetar, Mladena Vodanovića 18. sa naznakom „za natječaj“.

Natjecaj za socijalnog radnika (pdf)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ-SUPETAR
SUPETAR

KLASA: 112-01/17-01/2
URBROJ: 2104-10-01-17-0010
Supetar, 15. svibnja 2017.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar dana 15. svibnja 2017. godine donio je slijedeću

O D L U K U

Članak 1.

Između prijavljenih kandidata na Natječaj za rad u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar objavljenom u „Narodnim novinama“ dana 12. travnja 2017. godine na poslovima socijalnog radnika, bira se: AMELA TOLIĆ, 21410 Postira, Splitska, Punta I. 2.

Članak 2.

AMELA TOLIĆ će poslove socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar obavljati na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad u trajanju tri mjeseca.

Članak 3.

S Amelom Tolić će se zaključiti ugovor o radu najkasnije do 15. lipnja 2017. godine

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se u roku od 15 dana od dana primitka uložiti tužba za zaštitu prava nadležnom sudu.

Ravnatelj:
Petar Matijašević, dipl. prav.


Tražilica
Zadnje Objave
Kategorije Objava
Arhiva Objava