Centar za socijalnu skrb Brač - Supetar

Općenito

Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.
Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska , a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.
Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar osnovan je rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih, KLASA:  UP/I-550-01/12-01/15, URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od 2. travnja 2012. godine za područje Grada Supetra te Općina: Milna, Sutivan, Postira, Pučišća, Selca, Bol i Nerežišća s pripadajućim naseljima
Sjedište Centra je u Supetru na adresi: Mladena Vodanovaća 18.

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu MBS: 060281434, Tt-12/1936-3 od 16. svibnja 2012. godine upisano je u sudski registar osnivanje javne ustanove Centra za socijalnu skrb Brač- Supetar, a Rješenjem istog suda MBS: 060281434, Tt/1240-4  od 26. ožujka 2013. godine u sudski registar upisana je i promjena funkcije zastupnika i Statut Centra.
Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar je upisan u Upisnik ustanova socijalne skrbi  dana 31.  svibnja 2012. godine.  (Uvjerenje Ministarstva socijalne politike4 i mladih, KLASA: UP/I-550-01/12-01/15, URBROJ: 519-05-2-1/1-12-2 od 31. svibnja 2012. godine.)

Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar je  razvrstan  kao poslovni subjekt prema NKD-u 2007 i to:  Pravno ustrojbeni oblik: Ustanova 30, Djelatnost: Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja d. n.  8899,  Matični broj poslovnog subjekta:  2882736, Osobni identifikacijski broj:  08337817529. (Obavijest državnog zavoda za statistiku, KLASA: 951-03/12-01/01, URBROJ: 555-10-03-01-12-2 od 31. svibnja 2012. godine.)

Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar je pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje prijavio početak poslovanja s danom 1. lipnja 2012. godine, a registarski broj obveznika doprinosa je: 3005050846.

Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar je pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno  osiguranje prijavio početak poslovanja s danom 1. lipnja 2012. godine, a a broj obveze Centra je:  82  704707(7).

OIB Centra je:  08337817529
Broj žiro-računa Centra je: HR2423900011100567841

Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar je Petar Matijašević, diplomirani pravnik.  (Odluka  o imenovanju ravnatelja Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar  koju je donijelo Upravno vijeća Centra, KLASA: 100-01/12-01/13, URBROJ: 2104-10-07-12-00015,  dana 17. listopada 2012. godine, a po prethodno pribavljenoj suglasnosti  Ministrice  socijalne politike i mladih. (KLASA:  550-06/12-04/30, URBROJ: 519-03-1-2/15-12-3 od 27. rujna 2012. godine).

Telefoni Centra:
021/631-314
021/631-031
Fax Centra:
021/631-206
Računovodstvo Centra: 021/757-931
e-mail: korisnik005@mspm.hr

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez  odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj: 157/13).
Centar za  socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

 1. rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa,
 2. provodi izvršenja rješenja,
 3. vodi propisane očevidnike,
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
 6. daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora,
 7. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
 8. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
 9. provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju te
 10. provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Osim javnih ovlasti, centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti s ciljem sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 2. obavlja stručno-analitičke poslove,
 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima,
 5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave,
 8. rocjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga,
 9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
 10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb,
 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora te
 15. obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom, posebnim propisima i Statutom Centra za socijalnu skrb.

Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar obavlja djelatnosti Centra za područje Grada Supetra te Općina: Milna, Sutivan, Postira, Pučišća, Selca, Bol i Nerežišća sa pripadajućim naseljima.


Tražilica
Zadnje Objave
Kategorije Objava
Arhiva Objava