Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine br. 61/18 i 3/19), ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar raspisuje

NATJEČAJ

za prijam pripravnika na određeno vrijeme (godinu dana) za radno mjesto

1) socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj/ica.

Mjesto rada: Supetar

Uvjeti:

  • VII./I. – preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,
  • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 53/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/2020).

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • domovnicu,
  • diplomu,
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, Mladena Vodanovića 18, u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužne su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost kod zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, u skladu s člankom 102. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Isprave se podnose u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike isprava.

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar

NATJEČAJ ZA PRIPRAVNIKA – SOCIJALNI RADNIK (pdf)