Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 7. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 133. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 8/19, 64/20 i 138/20) i Odluke ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi (politike) o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljice Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, KLASA: 550-06/20-04/56, URBROJ: 524-02-1-3/1-20-3 od 10. prosinca 2020. godine, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar na sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine, donijelo je:

Odluku o imenovanju ravnateljice Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar

Odluka o imenovanju ravnateljice Centra (pdf)