Na temelju članka 35. stavak 1. podstavak 8. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, KLASA: 011-02/14-02/06, URBROJ: 2104-10-01-14-0001 od 1. kolovoza 2014. godine i članka 2. Odluke MDOMSP, KLASA: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-7 od 29. svibnja 2020. godine o stavljanju van snage Odluke o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi u…

Pročitaj više

Na temelju članka 35. stavak 1. podstavak 8 Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, KLASA: 011-02/14-02/06, URBROJ: 2104-10-01-14-0001 od 1. kolovoza 2014. godine i točke 2. Odluke, KLASA: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-3 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo…

Pročitaj više

Na temelju članka 35. stavak 1. podstavak 8 Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, KLASA: 011-02/14-02/06, URBROJ: 2104-10-01-14-0001 od 1. kolovoza 2014. godine i točke 2. stavka 1. Odluke, KLASA: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-1 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju…

Pročitaj više