Temeljem članka 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN: 120/16), Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar objavljuje

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA (pdf)