Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

1. Administrativnog referenta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

  • SSS-upravnog ili općeg smjera,
  • 1 godina radnog iskustva u struci,
  • da kandidat nije pravomoćno kazneno ni prekršajno osuđen niti da se protiv kandidata vodi kazneni ili prekršajni postupak za djela iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi,
  • poznavanje rada na PC.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, priložiti:

  • dokaz o završenom obrazovanju,
  • dokaz o radnom stažu,
  • uvjerenje o nekažnjavanju,
  • rodni list,
  • domovnicu i
  • kratki životopis.

Probni rad iznosi 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama RH“

Prijave se podnose na adresu: Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, 21400 Supetar, Mladena Vodanovića 18. sa naznakom „za natječaj“.

NATJECAJ ZA ADMINISTRATIVNOG REFERENTA (pdf)

CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB BRAČ-SUPETAR