Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

1. Čistačica na neodređeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena-1 izvršitelj

Uvjeti:

  • završena osnovna škola,
  • 1 godina radnog iskustva,
  • da je hrvatski državljanin,
  • da kandidat nije pravomoćno kazneno ni prekršajno osuđen niti da se protiv kandidata vodi kazneni ili prekršajni potupak za djela iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi,

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, priložiti:

  • dokaz o završenom obrazovanju,
  • dokaz o radnom stažu,
  • rodni list,
  • domovnicu,
  • kratki životopis.

Probni rad iznosi 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijave je do 7. kolovoza 2020. godine.

Prijave se podnose na adresu: Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, 21400 Supetar, Mladena Vodanovića 18, s naznakom „za natječaj“.

KLASA: 112-01/20-01/1
URBROJ: 2104-10-01-20-0003

Supetar, 29. srpnja 2020.

CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB BRAČ-SUPETAR

Odluka o izboru: 12.8.2020.
Odluka o izboru – čistač/ica (pdf)