Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

1. Diplomirani pravnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 IZVRŠITELJ.

Uvjeti:

 • VSS-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 138/20) i Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 64/2020)
 • hrvatsko državljanstvo,
 • da kandidat nije pravomoćno kazneno ni prekršajno osuđen niti da se protiv kandidata vodi kazneni ili prekršajni potupak za djela iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi, («Narodne novine», broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 138/20) i Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 64/2020),
 • poznavanje rada na PC te
 • da ima dozvolu za upravljanje vozilom „B“ kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o radnom stažu (ukupnom) i potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili isprave iz kojih je razvidno da je kandidat oslobođen od polaganja stručnog ispita,
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,
 • rodni list,
 • domovnicu,
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije i
 • kratki životopis.

Probni rad iznosi 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose na adresu: Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, 21400 Supetar, Mladena Vodanovića 18., sa naznakom „za natječaj“.

KLASA: 112-02/20-01/7, URBROJ: 2104-10-01-20-0003, Supetar, 4. siječnja 2020.

CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB BRAČ-SUPETAR