Temeljem čl. 55. Zakona o radu (NN RH br. 93/14, 127/17 i 98/19), čl. 256. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 18/22), sukladno Odluci Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika za 2022. godinu u ustanovama socijalne skrbi kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja “Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za 2022. godinu, KLASA: 100-01/22-01/4,  URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od 25.3.2022.g.  i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač Supetar 01.08.2014. i  Statuta o izmjenama i dopunama statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar od 08.09.2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Brač Supetar, objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ
za zapošljavanje
PRIPRAVNIKA
na određeno vrijeme-12 mjeseci

putem mjere aktivne politike zapošljavanja-Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo-javne službe

za slijedeće zvanje:

SOCIJALNI RADNIK-

1 izvršitelj/ica-

VII/1-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

Uvjeti:

  • na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u stečenom zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture,
  • da ne postoji zapreka iz čl. 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 18/22)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis s kontakt telefonom i e-mail adresom
  • dokaz o državljanstvu
  • presliku diplome
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)
  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave javnog natječaja)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o evidenciji nezaposlene osobe (ne starije od dana objave javnog natječaja)

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike/ovjerene preslike.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Brač Supetar da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati mogu biti pozvani na intervju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se poštom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu Brač Supetar, Mladena Vodanovića 18, 21 400 Supetar, sa naznakom «za javni natječaj», u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra, a sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Natjecaj-pripravnik socijalnu radnik 2022 (pdf)