Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

1. Socijalni radnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 IZVRŠITELJ.

Uvjeti:

 • VSS- dipl. socijalni radnik, magistar socijalnog rada ili magistar socijalne politike,
 • godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit,
 • da je hrvatski državljanin,
 • da kandidat nije pravomoćno kazneno ni prekršajno osuđen niti da se protiv kandidata vodi kazneni ili prekršajni potupak za djela iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • poznavanje rada na PC te
 • da ima dozvolu upravljanje vozilom „B“ kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, priložiti:

 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o radnom stažu (ukupnom ranom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana),
 • rodni list,
 • domovnicu i presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije i
 • kratki životopis.

Probni rad iznosi 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Ukoliko se na natječaj ne prijave kandidati s položenim stručnim ispitom, zaposlit će se pripravnik s time da je dužan u roku do godinu dana položiti stručni ispit.

Prijave se podnose na adresu: Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, 21400 Supetar, Mladena Vodanovića 18. sa naznakom „za natječaj“.

Natjecaj za socijalnog radnika (pdf)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ-SUPETAR
SUPETAR

KLASA: 112-01/17-01/2
URBROJ: 2104-10-01-17-0010
Supetar, 15. svibnja 2017.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar dana 15. svibnja 2017. godine donio je slijedeću

O D L U K U

Članak 1.

Između prijavljenih kandidata na Natječaj za rad u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar objavljenom u „Narodnim novinama“ dana 12. travnja 2017. godine na poslovima socijalnog radnika, bira se: AMELA TOLIĆ, 21410 Postira, Splitska, Punta I. 2.

Članak 2.

AMELA TOLIĆ će poslove socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar obavljati na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad u trajanju tri mjeseca.

Članak 3.

S Amelom Tolić će se zaključiti ugovor o radu najkasnije do 15. lipnja 2017. godine

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se u roku od 15 dana od dana primitka uložiti tužba za zaštitu prava nadležnom sudu.

Ravnatelj:
Petar Matijašević, dipl. prav.