Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) te članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač- Supetar, Upravno vijeće  Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, na temelju Odluke donesene na sjednici održanoj 19. kolovoza 2016. godine,  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar

 Uvjeti koje kandidat/kandidatkinja moraju ispunjavati:

  • hrvatsko državljanstvo,
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
  • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
  • položen stručni ispit te
  • da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16).

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Upravno vijeće Centra, na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.

Natječaj za ravnatelja/icu (pdf)