Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

1. Socijalni radnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 IZVRŠITELJ.

Uvjeti:

 • VSS- dipl. socijalni radnik, magistar socijalnog rada ili magistar socijalne politike,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • položen stručni ispit,
 • da je hrvatski državljanin,
 • da kandidat nije pravomoćno kazneno ni prekršajno osuđen niti da se protiv kandidata vodi kazneni ili prekršajni potupak za djela iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • poznavanje rada na PC te
 • da ima dozvolu upravljanje vozilom „B“ kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, priložiti:

 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o radnom stažu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • rodni list,
 • domovnica,
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije i
 • kratki životopis.

Probni rad iznosi 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Ukoliko se na natječaj ne prijave kandidati s položenim stručnim ispitom, zaposlit će se pripravnik s time da je dužan u roku do godinu dana položiti stručni ispit.

Prijave se podnose na adresu: Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, 21400 Supetar, Mladena Vodanovića 18. sa naznakom „za natječaj“.

Natječaj za socijalnog radnika (pdf)

CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB BRAČ-SUPETAR

KLASA: 112-02/16-01/1
URBROJ: 2104-10-01-16-0029
Supetar, 16. veljače 2016.

 

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar dana 16. veljače 2015. godine donio je slijedeću

O D L U K U

Članak 1.

Između prijavljenih kandidata na Natječaj za rad u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar objavljenom u „Narodnim novinama“ dana 13. siječnja 2016. godine na poslovima socijalnog radnika, bira se: IVANA DALMATIN, 20350 METKOVIĆ, PRUD 158, PRUD.

Članak 2.

IVANA DALMATIN će poslove socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar obavljati na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Članak 3.

S IVANOM DALMATIN će se zaključiti ugovor o radu najkasnije do 15. ožujka 2016. godine

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj:
Petar Matijašević, dipl. pravnik

ODLUKA O IZBORU SOCIJALNOG RADNIKA (pdf)