Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar  raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

 1. Socijalni radnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1  IZVRŠITELJ.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada/ socijalne politike,
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • da kandidat nije pravomoćno kazneno ni prekršajno osuđen niti da se protiv kandidata  vodi kazneni ili prekršajni potupak za djela iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi, 
 • poznavanje rada na PC te
 • da ima dozvolu za upravljanje vozilom „B“ kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o radnom stažu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • rodni list,
 • domovnicu,
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije i
 • kratki životopis.

Probni rad iznosi 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose na adresu:  Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar, 21400 Supetar, Mladena Vodanovića 18., sa naznakom „za natječaj“.

KLASA: 112-02/20-01/4, URBROJ: 2104-10-01-20-0003, Supetar, 23. rujna 2020. 

CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB BRAČ-SUPETAR

Natječaj za socijalnog radnika (pdf)

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, v. d. ravnatelja Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar dana 28. listopada 2020. godine donio je slijedeću:

ODLUKA O PRIJEMU SOCIJALNE RADNICE (pdf)