Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar dana 30. kolovoza 2017. godine donio je slijedeću

O D L U K U

Članak 1.

Između prijavljenih kandidata na Natječaj za rad u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar, objavljenom u „Narodnim novinama“ dana 9. kolovoza 2017. godine na poslovima administrativnog referenta, bira se: LILI ETEROVIĆ PAVIŠIĆ, 21400 Supetar, Stjepana Radića 14.

Članak 2.

LILI ETEROVIĆ PAVIŠIĆ će poslove administrativnog referenta u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar obavljati na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad u trajanju tri mjeseca.

Članak 3.

S Lili Eterović Pavišić će se zaključiti ugovor o radu najkasnije do 1. listopada 2017. godine.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se, u zakonskom roku, podnijeti tužba za zaštitu prava nadležnom sudu.

Ravnatelj:
Petar Matijašević, dipl. prav.

Odluka – administrativni referent (pdf)