CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB BRAČ-SUPETAR
S U P E T A R

KLASA: 023-01/16-01/8
URBROJ: 2104-10-01-16-0003
Supetar,  12. listopada  2016.

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 7.  Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“,  broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) i Odluke ministrice nadležne za poslove socijalne skrbi o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar,  KLASA: 550-06/16-04/48, URBROJ: 519-06-2/7-16-2 od 4. listopada 2016. godine, Upravno vijeće Centra  za socijalnu skrb Brač-Supetar na sjednici održanoj 12. listopada 2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o imenovanju ravnatelja
Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar

Članak 1.

Za ravnatelja Centra za socijalnu skrb imenuje se Petar Matijašević, dipl. pravnik iz Sutivana.

Članak 2.

Petar Matijašević će dužnost ravnatelja Centra za socijalnu skrb obnašati za mandatno razdoblje od 4 godine,  počevši od 18. listopada 2016. godine do 18. listopada 2020. godine.

 Članak. 3.

 S Petrom Matijaševićem, Upravno vijeće Centra će zaključiti ugovor o radu.

                                                                                                                                             Predsjednica Upravnog vijeća
CZSS Brač-Supetar:
Andrea Kaštelan, prof. pedagogije

Odluka o imenovanju ravnatelja (pdf)