Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 7. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, članka 38. stavak 1. i članka 43. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99. 35/08 i 127/19), članka 133. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) i Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 64/2020), te Suglasnosti ministrice nadležne za poslove socijalne skrbi, KLASA: 100-03/20-01/10, URBROJ: 519-04-2-1/6-20-2 od 24. lipnja 2020. godine, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar na sjednici održanoj 9. listopada 2020. godine, donijelo je

Odluka o imenovanju v. d. ravnatelja Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar

Odluka o imenovanju v_d ravnatelja (pdf)