CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB BRAČ-SUPETAR
S U P E T A R

KLASA: 023-01/16-01/7
URBROJ: 2104-10-01-16-0002
Supetar,  23. rujna 2016.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) te članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač- Supetar, nakon provedenog javnog natječaja, Upravno vijeće  Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, na sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o izboru ravnatelja
Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar

 

Članak 1.

Za ravnatelja Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar izabran je Petar Matijašević iz Sutivana (OIB:59922094966).

Članak 2.

 Ova odluka o izboru će se dostaviti ministru nadležnom za poslove socijalne skrbi na daljnju nadležnost.

 

                                                                            Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća:

Simonida Zlatar-Litović

 ODLUKA O IZBORU RAVNATELJA (pdf)