Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) te članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač- Supetar, nakon provedenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za socijalnu skrb Brač Supetar, KLASA: 080-02/20-01/2, URBROJ: 2104-10-01-20-0001 od 5. studenoga 2020. godine, a koji je objavljen u listu „Narodne novine“ broj 123/2020 dana 11. studenoga 2020. godine, u listu „Slobodna Dalmacija“ dana 11. studenoga 2020. godine, internetskim stranicama HZZZ dana 11. studenoga 2020. godine te na internetskim stranicama CZSS Brač-Supetar dana 11. studenoga 2020. godine, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, na sjednici održanoj 30. studenoga 2020. godine, donijelo je

Odluku o izboru ravnateljice Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar

Članak 1.

Za ravnateljicu Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar izabrana je Katija Sinčić Pancirov, dipl. pravnica iz Supetra, Jadranska 2a, OIB: 48526182681.

Članak 2.

Ova odluka o izboru će se dostaviti Ministru nadležnom za poslove socijalne skrbi na daljnju nadležnost.

Odluka o izboru ravnateljice Centra (pdf)