Na temelju članka 35. stavak 1. podstavak 8 Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, KLASA: 011-02/14-02/06, URBROJ: 2104-10-01-14-0001 od 1. kolovoza 2014. godine i točke 2. stavka 1. Odluke, KLASA: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-1 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 19. ožujka 2020. godine, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, donosi

ODLUKU

o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u centru za socijalnu skrb Brač-Supetar za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

ODLUKA O ORGNIZACIJI RADA U CENTRU ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE (pdf)