Upravno vijeće Centra

Centrom za socijalnu skrb Brač-Supetar upravlja Upravno vijeće u sastavu:

1. Andrea Kaštelan, prof. pedagogije – predsjednica,
2. Simonida Zlatar-Litović, uč. raz. nastave – zamjenica predsjednice,
3. Darija Gospodnetić, mag. eduk. hrv. i tal. jezika i književnosti – član
(predstavnici osnivača),
4. Ante Bjažević, dipl.prav. – član (pred. jedinice područne (regionalne) samouprave
(Odluka Ministarstva socijalne politike i mladih, KLASA: 550-06/16-07/130,
URBROJ: 519-06-2/7-16-2 od 29. lipnja 2016. godine.)
5. Luiza Kuzmanić – član (predstavnica radnika izabrana na neposrednim izborima
održanim u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar dana 7. srpnja 2016.)

Stručno vijeće Centra

Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar ima Stručno vijeće koje raspravlja i ravnatelju daje prijedloge i mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i Statutom , a čine ga svi stručni radnici Centra.

Radnici Centra

U Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar zaposleno je ukupno 11 radnika. Od navedenog broja zaposlenih je 6 stručnih radnika, 4  radnika  koji obavljaju administrativne,financijske,računovodstvene i tehničke poslove i ravnatelj koji dijelom obavlja poslove stručnog radnika.

Stručne poslove u Centru obavljaju socijalni radnik, psiholog, pravnik i upravni pravni. Poslovi se u pravilu obavljaju timski.
Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

Financiranje

Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar se financira sredstvima Državnog proračuna i sredstvima iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije.

ORAGANIZACIJA RADA U  CENTRU

Rad u Centru organizira se kroz četiri  stručne cjeline i to u:

1. STRUČNOJ CJELINI  ZA ZAŠTITU DJECE,  MLADIH I OBITELJI

 • rješavanje u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite,
 • rješavanje o pitanjima vezanim za brak, odnose u braku i odnose roditelja i djece,
 • provođenje postupaka posvojenja,
 • sudjelovanje Centra kao stranke ili umješača u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece,
 • poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu imovinskih prava i interesa djece i mladeži, davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu,
 • rješavanje u prvom stupnju  o uslugama  o pravu na  privremeni smještaj u kriznim situacijama, privremeni smještaj radi provođenja kraćih rehabilitacijaskih programa, dugotrajni smještaj djece i mladeži,  privremeni smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi,  privremeni smještaj u drugim slučajevima te organizirano stanovanje,
 • pružanje socijalnih usluga psihosocijalne podrške, rane intervencije i  pomoći pri uljučivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija),
 • zaštite prava i interesa djece i mlađih punoljetnih osoba s problemima u ponašanju ili kada je to iz drugih razloga u interesu djece ili mlađih punoljetnih osoba,
 • rješavanje u prvom stupnju skrbništva nad djecom i mladeži, te poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu osobnih i imovinskih interesa štićenika,
 • provođenje poslova u vezi s udomiteljstvom djece i mladeži, praćenje prilika udomljenih korisnika i obavljanje nadzora nad udomiteljskim obiteljima,
 • sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obiteljima s djecom i mladeži,
 • izradu pojedinačnog programa postupanja u interesu maloljetnika i mlađih punoljetnika kojima je izrečena odgojna mjera sukladno Zakonu o izvršenju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje čiji je sastavni dio i program pomoći obitelji maloljetnika, poslovi zaštite djece s invaliditetom  te
 • drugi poslovi koje odredi ravnatelj.

(Poslove obavlja tim u sastavu: Ivona Cvrković-psiholog,  Ivana Dalmatin, mag. soc. rada i Katija Sinčić Pancirov-dipl. pravnik za područje cijelog otoka odnosno svih jedinica lokalne samouprave na Braču).

2. STRUČNOJ CJELINI  ZA ODRASLE OSOBE:

 • poslovi skrbništva za odrasle osobe,
 • poslovi zaštite odraslih osoba s invaliditetom ( osobito  priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu te osobnu invalidninu),
 • poslovi zaštite starih i nemoćnih osoba,
 • pružanje prve socijalne usluge,  usluge savjetovanja i pomaganja,  usluge pomoći u kući te usluge psihosocijalne podrške odraslim osobama,
 •  sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obitelji bez djece i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim oblicima ovisnosti,
 • rješavanje  u prvom stupnju  o uslugama  o pravu na  privremeni smještaj u kriznim situacijama, privremeni smještaj radi provođenja kraćih rehabilitacijaskih programa, dugotrajni smještaj  odraslih osoba,  privremeni smještaj u drugim slučajevima te organizirano stanovanje,
 • rješavanje u postupcima za priznavanje naknade za osobne potrebe korisnika smještaja
 • praćenje prilika smještenih osoba, poduzimanje radnji za njihovo daljnje zbrinjavanje (mjere izvaninstitucionalne skrbi uvijek gdje je to moguće) i poduzimanje radnji na zaštiti njihovih interesa,
 • provođenje postupka priznavanja prava na status roditelja njegovatelja,
 • praćenje prilika smještenih osoba, poduzimanje radnji za njihovo daljnje zbrinjavanje (mjere izvaninstitucionalne skrbi uvijek gdje je to moguće) i poduzimanje radnji na zaštiti njihovih interesa te
 • drugi poslovi koje odredi ravnatelj.

(Poslove za područje Općine Pučišća te dio naselja Supetar za korisnike čije prezime počinje  slovom A do M –  obavlja tim u sastavu Amela Tolić, dipl. soc. radnica i Anica Butković, upr. pravnica;  za područje Općina Bol i Selca te naselja Splitska i Škrip obavlja  tim u sastavu Jasna Soljačić, dipl. soc. i Katija Sinčić Pancirov, dipl. pravnica;  za područje Općina Milna,  Nerežišća i Sutivan te naselja Supetar za korisnike čije prezime počinje slovom N do Ž obavlja tim u sastavu Mirko Mamut, dipl.  soc. radnik i Anica Butković, upr. pravnica; za područje Općine Postira  i naselje Mirca obavlja  tim u sastavu Ivana Dalmatin, mag. socijalnog rada i Anica Butković, upr. pravnica te psiholog Ivona Cvrković  za cijelo područje mjesne nadležnosti Centra.)

3. STRUČNOJ CJELINI  ZA NOVČANE NAKNADE:

 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, jednokratnu naknadu  i izradu rješenja drugih prava na novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi,
 • pružanje socijalnih usluga (prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje i dr.), i drugog stručnog rada,
 • poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema korisnika,
 • poticanje i razvijanje samopomoći,  dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini te
 • drugi poslovi koje odredi ravnatelj.

(Poslove za područje Općine Pučišća te dio naselja Supetar za korisnike čije prezime počinje  slovom A do M –  obavlja tim u sastavu Amela Tolić, dipl. soc. radnica i Anica Butković, upr. pravnica;  za područje Općina Bol i Selca te naselja Splitska i Škrip obavlja  tim u sastavu Jasna Soljačić, dipl. soc. i Katija Sinčić Pancirov, dipl. pravnica;  za područje Općina Milna,  Nerežišća i Sutivan te naselja Supetar za korisnike čije prezime počinje slovom N do Ž obavlja tim u sastavu Mirko Mamut, dipl.  soc. radnik i Anica Butković, upr. pravnica; za područje Općine Postira  i naselje Mirca obavlja  tim u sastavu Ivana Dalmatin, mag. socijalnog rada i Anica Butković, upr. pravnica.)

4. STRUČNOJ CJELINI ZA UDOMITELJSTVO:

 • davanje, obnavljanje, prestanak i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva;
 • vođenje evidencija pravomoćnih rješenja o danim dozvolama i vođenje registra udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika na području mjesne nadležnosti Centra,
 • pružanje stručne i kontinuirane  podrške udomiteljskim obiteljima i kontinuirano praćenje rada udomiteljskih obitelji;
 • provođenje osposobljavanja i edukacije udomiteljskih obitelji,
 • izrađivanje  nacrta rješenja o smještaju korisnika i osobnoj naknadi za udomitelje te
 • drugi poslovi koje odredi ravnatelj.

(Poslove obavlja tim u sastavu: Ivona Cvrković-psiholog,  Ivana Dalmatin, mag.soc. rada i Katija Sinčić Pancirov-dipl. pravnik za područje cijelog otoka odnosno svih jedinica lokalne samouprave na Braču).

STANDARDI KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA

Odlukom resornog ministra o standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi u Centru  je u lipnju 2010 godine osnovani Tim za kvalitetu .
Tim za kvalitetu čine posebno motivirani stručni i drugi radnici ustanove zaduženi za analizu stanja , utvrđivanje stručnih, kadrovskih, prostornih i drugih resursa i potreba ustanove i izradu prve samoprocjene standarda kvalitete socijalnih usluga .
Izvješće o prvoj samoprocjeni i Akcijski plan poboljšanja kvalitete usluga Centra i svih podružnica dostavljeno je resornom ministarstvu u siječnju 2011 godine , uz obvezu daljnje provedbe i praćenja Akcijskog plana kako bi se dostigli i održali minimalni standardi kvalitete naših usluga.

SURADNJA

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar surađuje i razvija mrežu pružatelja socijalnih usluga u zajednici koju čine javne i državne ustanove, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva , volonteri , službe lokalne i regionalne uprave i drugi sudionici koji svojim djelovanjem doprinose poboljšanju kvalitete života svih građana.