Postupak razvoda braka je parnični postupak u kojem sud razvodi brak između bračnih drugova. Za razvod braka je nadležan općinski sud u mjestu u kojem tuženik ima prebivalište ili u kojem su bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište.

Kada braćni drugovi imaju zajedničku maloljetnu djecu u postupku razvoda braka sud odlučuje:

o razvodu braka

o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti nakon razvoda braka

o načinu odvijanja susreta I druženja djeteta i roditelja s kojim dijete ne živi

o uzdržavanju djeteta.

KAKO SE POKREĆE POSTUPAK RAZVODA BRAKA?

Postupak razvoda braka može se pokrenuti

  • zahtjevom za sporazumni razvod braka, ukoliko su bračni drugovi suglasni o razvodu ili
  • podnošenjem tužbe za razvod braka,

Potrebna dokumentacija

Uz zahtjev za sporazumni razvod braka ili tužbu potrebno je priložiti vjenčani list i rodni list za maloljetnu djecu.

Zahtjev ili tužbu je potrebno dostaviti sudu u četiri primjerka.

Troškovi postupka

Sudske pristojbe se naplaćuju u iznosu od 200,00 kn. za svakog partnera, a ako jedan od partnera isto nije u mogućnosti podmiriti zbog niskih primanja može tražiti oslobađanje naplate, a odluku o tome donosi sudac. Za podnošenje tužbe I za zastupanje u postupku razvoda braka može se angažirati odvjetnik.

POSTUPAK RAZVODA BRAKA

Nakon podnošenja tužbe ili sporazumnog zahtjeva za razvod braka, sud zakazuje prvo ročište, na kojem se tuženik poziva na odgovor na tužbu za razvod braka.

Na prvom ročištu sud odlučuje koji će centar za socijalnu skrb provesti postupak posredovanja. O izboru centra za socijalnu skrb sud odlučuje na temelju sporazuma partnera, a ako sporazuma nema, sud sam odlučuje koji će to centar za socijalnu skrb biti. U ovoj se fazi postupak pred sudom do daljnjeg „zaustavlja“.

POSTUPAK POSREDOVANJA

Nakon prvog ročišta u roku od 15 dana pred centrom za socijalnu skrb kojeg odredi sud supružnici pokreću postupak posredovanja.

Uz ispunjeni zahtjev za posredovanje prilažu zapisnik sa održanog ročišta i 20.00 kn. biljega.

U postupku posredovanja sudjeluju samo supružnici.

U postupku posredovanja bračne partnere ne mogu zastupati odvjetnici.

U postupku posredovanja centar za socijalnu skrb utvrđuje obiteljske i partnerske odnose i uzroke razvoda braka.

Stručnjaci Centra za socijalnu skrb upoznaju bračne drugove s pravnim i psihosocijalnim posljedicama razvoda braka i procjenjuju spremnost bračnih drugova da uz stručnu pomoći podršku prevladaju bračne poteškoće I da se pomire.

Po završetku postupka posredovanja,koji može trajati do tri mjeseca, centar za socijalnu skrb dostavlja bračnim drugovima STRUČNO MIŠLJENJE.

Nakon što prime Stručno mišljenje o posredovanju, supružnici odlučuju da li će ga dostaviti sudu radi nastavka postupka za razvod braka. Ovaj može trajati godinu dana od dana prvog ročišta.

Važno je sudu dostaviti stručno mišljenje kao I eventualne ostale podneske pozivajući se na broj spisa kojim se na sudu vodi brakorazvodni postupak.

Nakon zaprimanja stručnog mišljenja o posredovanju Sud saziva novo ročište i u postupku razvoda braka, ukoliko bračni drugovi imaju zajednicku maloljetnu djecu odlučuje s kojim će roditeljem djeca živjeti, na koji način ce se odvijati susreti i druženja djece i roditelja, te donosi odluku o uzdržavanju djece.

PRIVREMENA MJERA

Ukoliko se roditelji ne mogu dogovoriti o sadržajima roditeljske skrbi ili o iznosu I načinu uzdržavanja mldb.djeteta, tijekom vođenja postupka razvoda braka, mogu predložiti sudu donošenje privremene mjere, kako bi se i do donošenja konačne sudske odluke privremeno regulirala pitanja koja su hitne naravi. (s kojim roditeljem će dijete živjeti, kako će se odvijati susreti i druženja s roditeljem s kojim ne živi, kako će skrbiti o djetetu)

VAŽNE NAPOMENE

Suprug nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme trudnoće žene, odnosno dok njihovo dijete ne navrši godinu dana života.

PAŽNJA !!!

  • Važno je da roditelji na prikladan način pripreme dijete za promjene koje će razvod braka unijeti u njihov život.
  • Roditeljska skrb je zajednička.
  • Roditelj koji ne živi s djetetom ima sva prava i sve roditeljske dužnosti i nakon razvoda braka.
  • Roditelji skrbe o djetetu ravnopravno, zajednički i sporazumno bez obzira da li žive zajedno ili odvojeno.
  • Samo sud može ograničiti roditelja u izvršavanju pojedinih sadržaja roditeljske skrbi ako procijeni da je to u interesu djeteta.Tada to mora biti naznačeno u presudi / rješenju suda.
  • Svaki odgovoran roditelj u stanju je tijekom i nakon razvoda braka svoje osobne potrebe i interese podrediti potrebama svoje djece.
  • Ako se razvodite od supruge/ga, ne razvodite se od djeteta. Roditelj ste mu do kraja života I odgovorni ste za svoj odnos s djetetom