Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji posvojiteljima omogućuje roditeljstvo.

Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb. Posvojenje je neraskidiv odnos srodstva i svih prava i dužnosti koje iz toga proizlaze.

Posvojenje je uređeno Obiteljskim zakonom (Narodne novine br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07,i 61/11 i 25/13).

Metode kojima se procjenjuje podobnost za posvojenje, način izrade mišljenja o podobnosti za posvojenje, te način vođenja središnjeg očevidnika propisani su Pravilnikom o metodama utvrđivanja podobnosti za posvojenje, načinu izrade mišljenja o podobnosti za posvojenje i vođenju središnjeg očevidnika o potencijalnim posvojiteljima i posvojenjima (Narodne novine br.79/08).

Posvojenje se može zasnovati do osamnaeste godine života djeteta, a posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje 21 godine, a starija od posvojenika najmanje 18 godina.

Posvojitelji mogu biti hrvatski državljani. Iznimno , ako nema zainteresiranih državljana Republike Hrvatske za posvojenje djeteta posvojitelji mogu biti i strani državljani, ali je u tom postupku centar dužan pribaviti prethodnu suglasnost resornog ministarstva.

POSTUPAK PROCJENE PODOBNOSTI POTENCIJALNIH POSVOJITELJA

Bračni par ili osoba koja nije u braku, prije pokretanja postupka za posvojenje, zatražiti će od centra za socijalnu skrb mišljenje o podobnosti za posvojenje.

Zahtjev za davanje mišljenja o podobnosti za posvojenje podnosi se centru za socijalnu skrb prema prebivalištu potencijalnih posvojitelja.

Ukoliko se radi o zahtjevu za posvojenje djeteta bračnog druga (posvojenje od strane očuha ili maćehe) zahtjev se podnosi izravno Centru.

Nakon prijema zahtjeva potencijalni posvojitelji prolaze postupak utvrđivanja podobnosti za posvojenje koji provodi stručni tim Centra kojeg čine socijalni radnik, psiholog i pravnik.

Nakon provedenog postupka potencijalnim posvojiteljima se dostavlja Mišljenje o podobnosti za posvojenje.

Tijekom postupka procjene potencijalni posvojitelji će biti upoznati sa svrhom i značenjem posvojenja i pravnim pretpostavkama za posvojenje.

Centar upoznaje posvojitelje s obvezom da djetetu kažu da je posvojeno najkasnije do njegove sedme godine života , a ako je dijete starije to su dužni učiniti odmah nakon zasnivanja posvojenja.

Potencijalnim posvojiteljima se predlaže uključivanje u edukaciju koju provode udruge civilnog društva, kako bi stekli potrebna znanja i vještine i osnažili se ovu iznimno odgovornu i zahtjevnu ulogu .

POSTUPAK POSVOJENJA

Postupak posvojenja provodi centar za socijalnu skrb nadležan prema adresi prebivališta djeteta bez roditeljske skrbi . Postupak se pokreće po službenoj dužnosti kada su ispunjene sve pravne pretpostavke za posvojenje i kada je procijenjeno da je posvojenje u najboljem interesu i dobrobiti djeteta.

Odabir posvojitelja provodi Stručni tim Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar.

Posvojitelji se u pravilu biraju iz postojeće baze podataka Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, a kada to nije moguće, o postojanju potrebe posvojenja djeteta obavještavaju se drugi centri za socijalnu skrb u Hrvatskoj kako bi predložili potencijalne posvojitelje iz svoje evidencije.

Prilikom odabira posvojitelja Stručni tim uzima u obzir potrebe djeteta, dob, zdravstveno stanje i porijeklo djeteta , njegove prijašnje obiteljske prilike, psihofizički razvoj , saznanja o posvojenju braće ili sestara, kao i osobine , motive , očekivanja, mogućnosti i socijalne prilike potencijalnih posvojitelja.

Stručni tim  za posvojenje upoznaje potencijalne posvojitelje s potrebama, osobinama i ukupnim psihofizičkim i socijalnim statusom djeteta, te na temelju uvida u dokumentaciju i razgovora s pozvanim potencijalnim posvojiteljima donosi odluku o izboru posvojitelja .

Nakon upoznavanja posvojitelja s djetetom i njihove konačne odluke/ prihvaćanja posvojenja započinje postupak donošenja rješenja o posvojenju koji provodi Centar za socijalnu skrb.

U tom postupku posvojitelji su dužni dostaviti Centru potrebnu dokumentaciju i izjasniti se o izboru imenu i drugim podacima važnim za posvojenika.

Po pravomoćnosti rješenja o posvojenju posvojitelji preuzimaju skrb o djetetu i sva prava i dužnosti koja stječu posvojenjem.

Podaci o posvojenju su službena tajna. Uvid u spise predmeta o posvojenju i u maticu rođenih može se dati posvojenom djetetu nakon njegove punoljetnosti .

Središnji očevidnik potencijalnih posvojitelja i posvojenja za područje Republike Hrvatske vodi ministarstvo nadležno za socijalnu skrb – Ministarstvu socijalne politike i mladih.