Temeljem članka 10. stavka 1. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Centra za socijalnu skrb Supetar upućuje se Poziv radi dostave ponude za nabavu i ugradnju prolaznog detektora metala (portala), nabavu ručnog detektora metala te nabavu i ugradnju elektronske brave s čitačem:

Poziv na ponudu – tehnicka zastita (pdf)