ZAŠTO JE POTREBNO ODOBRENJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U SLUČAJU RASPOLAGANJA IMOVINOM DJETETA?

Imovinski odnosi roditelja i djece regulirani su Obiteljskim zakonom (Narodne novine br. 116/03, 17/04, 136/04,  107/07. 61/11 i 25/13).

Prema članku 261. stavak 1. Obiteljskog zakona roditelji mogu s odobrenjem nadležnog centra za socijalnu skrb otuđiti ili opteretiti imovinu maloljetnog djeteta radi njegova uzdržavanja, liječenja, odgoja, školovanja, obrazovanja ili za podmirenje neke druge važne potrebe djeteta.“

ŠTO ČINI IMOVINU MALOLJETNOG DJETETA ?

Sva pokretna i nepokretna imovina (npr: kuća, stan, osobno vozilo, novčana sredstva na štednim računima, dionice i sl.) koje je dijete steklo nasljedstvom, darovanjem, radom ili na drugi način.

Djetetovom imovinom upravljaju njegovi roditelji, osim imovine koju je maloljetnik stekao svojim radom nakon navršene petnaeste godine života.

KADA JE POTREBNO ODOBRENJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ?

Odobrenje centra za socijalnu skrb je potrebno kada roditelj želi raspolagati imovinom ili novčanim sredstvima većim od propisanih iznosa potrebnih za mjesečno uzdržavanje djeteta .

Visina sredstava za mjesečno uzdržavanje djeteta utvrđuju se jedan puta godišnje i objavljuju u Narodnim novinama.

Za 2014. godinu od 1. travnja iznose :

 • za dijete do 6 godina života 937,55 kn.
 • za dijete od 7 do 12 godina 1.103,00 kn.
 • za dijete od 13 do 18 godina života 1.213,30kn.

Roditelj mogu uz prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb otuđiti ili opteretiti imovinu maloljetnog djeteta radi:

 • njegovog uzdržavanja,
 • liječenja,
 • odgoja,
 • školovanja,
 • obrazovanja
 • ili za podmirenje nekih drugih važnih potreba djeteta.

Postupak za raspolaganje imovinom maloljetnog djeteta pokreće se po zahtjevu roditelja u  Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar prema adresi prebivališta djeteta, odnosno roditelja sa kojim dijete živi.

U zahtjevu je potrebno navesti razloge raspolaganja imovinom djeteta, pri čemu je roditelj dužan istaknuti interese i potrebe maloljetnog djeteta zbog kojih traži odobrenje.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • dokaz o prebivalištu
 • dokaze o imovini u vlasništvu maloljetnog djeteta,
 • rodni list za maloljetno dijete,
 • sudsku odluku o roditeljskoj skrbi u slučaju da dijete živi s jednim roditeljem
 • u slučaju kupoprodaje ili darovanja nekretnine ili pokretnine potrebno je priložiti nacrte ugovora za čije se zaključenje traži odobrenje Centra.
 • Roditelji su dužni Centru predočiti i druge dokaze kojima potkrepljuju svoj zahtjev ( naprimjer: da tu potrebu djeteta ne mogu podmiriti vlastitim sredstvima I sl. )

U ispitnom postupku sudjeluju oba roditelja, a i dijete ako je sposobno shvatiti značenje postupka , pri čemu im se daje mogućnost da se izjasne o svim bitnim činjenicama i okolnostima vezanim uz podneseni zahtjev.

U slučaju kada je potrebno stručnjaci centra obavljaju neposredan uvid u obiteljske i socijalnoekonomske prilike roditelja i djeteta. Centar za socijalnu skrb tijekom postupka utvrđuje opravdanost i svrhovitost raspolaganja imovinom u vlasništvu djeteta , te u skladu s tim donosi rješenje kojim se zahtjev usvaja ili odbija.

Napomena :

U slučaju davanja odobrenja roditelj je dužan dostaviti centru za socijalnu skrb dokaze o raspolaganju imovinom u skladu sa rješenjem Centra.