Priznaje se djeci s teškoćama u razvoju, odraslim osobama s invaliditetom, žrtvi obiteljskog nasilja te svim drugim osobama u potrebi, a obuhvaća psihosocijalnu rehabilitaciju koja se pruža u obliku i na način koji odgovara dobi korisnika, vrsti i težini invaliditeta i drugim potrebama korisnika, njegove obitelji ili obitelji udomitelja.

Usluga stručne pomoći u obitelji pruža se korisniku u njegovoj obitelji, odnosno u obitelji udomitelja, a može se odrediti u trajanju do 5 sati tjedno.

Uslugu pruža dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica ili druga pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi.

Centar za socijalnu skrb priznaje korisniku ovo pravo na temelju prethodno pribavljenog mišljenja pružatelja usluga o vrsti, trajanju i učestalosti pružanja usluge.