Pravo na usluge smještaja priznaje centar za socijalnu skrb, a obuhvaćaju usluge:

prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju i njege, čuvanja, odgoja i obrazovanja, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije i organiziranja slobodnog vremena.

Smještaj može biti : privremeni, dugotrajni.

Tijekom smještaja korisniku se može priznati pravo na više vrsta socijalnih usluga ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Usluge smještaja obuhvaćaju i pripremu korisnika za povratak u vlastitu obitelj, udomiteljsku obitelj ili za samostalan život, te pripremu djeteta za posvojenje ili smještaj u udomiteljsku obitelj.

Centar za socijalnu skrb je dužan pratiti prilike u kojima korisnik živi tijekom smještaja na način da ga je dužan redovito , a najmanje jednom u 6 mjeseci posjetiti , te je dužan surađivati s pružateljem usluga smještaja.

Ova obveza se utvrđuje individualnim planom rada s korisnikom, a za njenu provedbu je odgovoran voditelj individualnog plana promjene, odnosno nadležni socijalni radnik centra za socijalnu skrb.

Dodatak za osobne potrebe smještenog korisnika

Korisnik stalnog ili privremenog smještaja ima pravo na dodatak za osobne potrebe mjesečno, u visini 20% iznosa osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ( 100,00 kn ), ako vlastitim prihodima ili imovinom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju.

Plaćanje pogrebnih troškova za smještenog korisnika

U slučaju smrti korisnika stalnog ili privremenog smještaja koji nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja , ni vlastite ušteđevine ili drugih prihoda i imovine, centar za socijalnu skrb odobrava pružatelju usluga smještaja jednokratni dodatak za plaćanje pogrebnih troškova za smještenog korisnika.

OBLICI SMJEŠTAJA

DUGOTRAJNI SMJEŠTAJ

priznaje se korisniku kojem je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb I zadovoljavanje životnih potreba pružanjem usluga smještaja specijaliziranog za skrb o pojedinoj vrsti korisnika.

PRIVREMENI SMJEŠTAJ

Smještaj ograničenog trajanja koji se ostvaruje u kriznim situacijama, radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa radi zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te u drugim slučajevima određenim Zakonom.

Njime se osigurava privremeno stanovanje,prehrana, njega, nabava prijeko potrebne obuće I odjeće , naknada troškova prijevoza u mjesto prebivališta u vlastitu ili udomiteljsku obitelj , dom socijalne skrbi ili drugu ustanovu i usluge stručne potpore za socijalno uključivanje, te druge usluge ovisno o utvrđenim potrebama korisnika.

Pravo na privremeni smještaj priznaje centar za socijalnu skrb dok traje potreba, a u pravilu do 6 mjeseci. Iznimno smještaj može trajati do godinu dana.