Vještačenje se provodi kada je to potrebno radi priznavanja prava iz sustava socijalne skrbi, u postupku ostvarivanja prava na uvećani doplatak za djecu koji se ostvaruje pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i utvrđivanja potpune radne nesposobnosti u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.

VJEŠTAČENJE je postupak utvrđivanja vrste , stupnja i težine tjelesnog ili mentalnog oštećenja,vrste i težine psihičke bolesti,potpune nesposobnosti za rad,trajne ili privremene promjene u zdravstvenom stanju,postojanja sposobnosti za osposobljavanje za samostalan rad,postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samozbrinjavanje ,prijeke potrebe stalne ili privremene pomoći i njege druge osobe i njezin opseg,postojanje potrebe individualnog rada u provođenju psihosocijalne rehabilitacije.

U skladu s Zakonom  o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/13) vještačenje provodi prvostupanjsko tijelo vještačenja koje osniva ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.
Sastav i način rada tijela vještačenja, sadržaj potrebne medicinske dokumentacije, sadržaj nalaza i mišljenja i obrasci za rad tijela vještačenja propisani su Pravilnikom o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima ( „Narodne novine“,broj 64/02, 105/07 i145/11) .

Prvostupanjska tijela vještačenja osnovana za područje nadležnosti Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar  ima sjedište na adresi Centra, Mladena Vodanovića 18, 21400 Supetar.

Osnovano je ukupno 3 prvostupanjska tijela vještačenja od kojih je:

  • 1 tijelo vještačenja za djecu predškolske dobi
  • 1 tijelo vještačenja za djecu i mladež školske dobi
  • 1 tijelo vještačenja za odrasle osobe

Potrebu vještačenja utvrđuje stručni radnik Centra u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi. Nakon pribavljene dokumentacije i izvršene početne procjene u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, ako je to potrebno Centar donosi Zaključak o upućivanju korisnika na vještačenje .

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA koju je potrebno pribaviti prije podnošenja zahtjeva:

  • za djecu do navršene 3. godine života potrebno je pribaviti nalaze neuropedijatra, fizijatra, otorinolaringologa i okuliste;
  • za djecu od navršene 3.godine života do navršene 7. godine života potrebno je pribaviti medicinsku dokumentaciju o primarnoj bolesti,te nalaze logopeda i psihologa;
  • za djecu i mladež od navršene 7. godine života do navršene 21. godine života potrebno je pribaviti nalaze otorinolaringologa,psihologa i defektologa odgovarajućeg usmjerenja;
  • za odrasle osobe medicinsku dokumentaciju o primarnoj bolesti .

O terminu , vremenu i mjestu pregleda Prvostupanjsko tijelo vještačenja obavještava korisnika putem poziva. Pregled osoba koje su upućene na vještačenje obavlja se u zdravstvenoj ustanovi s kojom je zaključen ugovor ili u privatnoj ordinaciji.
Pregled i ispitivanje osobe koja nije sposobna samostalno se kretati ni uz pomoć ortopedskih pomagala, te djeteta s malignom ili rijetkom bolesti može se obaviti u stanu ili kući u kojoj stanuje ili na mjestu na kojem se nalazi zbog liječenja ili drugih okolnosti.
Prvostupanjska tijela vještačenja mogu i po zamolbi drugog centra za socijalnu skrb provesti vještačenje osobe ako na tom području ima prijavljeno boravište ili je na smještaju u ustanovi socijalne skrbi.

NALAZ I MIŠLJENJE

Članovi prvostupanjskog tijela vještačenja za određenu dobnu skupinu ,donose svoj nalaz i mišljenjena propisanom obrascu na temelju neposrednog pregleda i ispitivanja osobe koja je upućena na vještačenje,te propisane i druge dokumentacije.
Stručno administrativni radnici PTV-a dostavljaju Centru Nalaz i mišljenje Prvostupanjskog tijela vještačenja .
Iznimno članovi prvostupanjskog tijela vještačenja mogu donijeti svoj nalaz i mišljenje samo na temelju medicinske dokumentacije kada se radi o djetetu s malignom ili rijetkom bolesti,odnosno bolesti zbog koje postoji bitno smanjenje imunološkog sustava.
Nadležni stručni radnik Centra dužan je korisniku protumačiti i uručiti Nalaz i mišljenje PTV-a i o tome pribaviti zapisničku izjavu korisnika, te donijeti adekvatno rješenje.
Sve ostale informacije vezano za postupak vještačenja mogu se dobiti u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar.