Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 14. kolovoza 2020. godine.

ZAPISNIK SA 1 KONSITUIRAJUCE SJEDNICE UV (pdf)