Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 19. travnja 2019. godine:

ZAPISNIK SA XIV SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA CZSS BRAC-SUPETAR (pdf)