Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 23. prosinca 2019. godine:

ZAPISNIK SA XVI SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA CZSS BRAC-SUPETAR (pdf)