Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, održane 1. travnja 2020. godine.:

ZAPISNIK SA XVII SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA CZSS BRAC-SUPETAR (pdf)